Algemene Voorwaarden Lotte Concepts

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Lotte Concepts en haar opdrachtgevers. Lotte Concepts accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Lotte Concepts.

1.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Lotte Concepts kenbaar worden gemaakt.

2. Tarieven

2.1 Alle tarieven en prijzen zijn exclusief 21% BTW.

2.2 Lotte Concepts kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Lotte Concepts wordt in dit geval geboekt per halve dag of hele dag. Een halve dag is gebaseerd op aan boeking tot 4 aaneengesloten werkuren en een hele dag op een boeking tot 8 aaneengesloten werkuren.

2.3 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als een standaard uurtarief van 50 euro ex. btw. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

3. Reiskostenvergoeding

3.1 De door Lotte Concepts gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer (per 2020) vanuit ’s Hertogenbosch. 

3.2 Parkeerkosten vallen ook onder reiskosten.

4. Betaling diensten en producten

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 15 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Lotte Concepts moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

4.4 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derden worden doorgegeven en alleen gebruikt worden voor en door Lotte Concepts.

5. Totstandkoming boeking

5.1 Een boeking/afspraak komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Lotte Concepts aanvaardt en is pas bevestigd wanneer datum, locatie en/of tijdstip overeen zijn gekomen en de boeking schriftelijk is bevestigd.

5.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Lotte Concepts alvorens een boeking te doen.

5.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

5.4 Een offerte heeft een geldigheid van 28 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

5.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Vrij werk

6.1 Lotte Concepts werkt in principe alleen mee aan vrij werk opdrachten mits deze een aanvulling zijn voor haar portfolio en/of netwerk.

6.2 De resultaten die zijn voort gekomen uit vrij werk opdrachten waaraan Lotte Concepts haar medewerking heeft verleend, mogen alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of publicatie met toestemming van Lotte Concepts.

6.3 Bij publicatie of (online) plaatsing en openbaarmaking van de vrij werk opdrachten waaraan Lotte Concepts haar medewerking heeft verleend, dient Lotte Concepts vermeld te worden in de credits.

6.4 In geval van boeking voor een betaalde opdracht op de datum van het vrij werk opdracht, kan Lotte Concepts ten allen tijde de vrij werk opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Lotte Concepts ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.

7.2 In geval van overmacht zal Lotte Concepts zich, in overleg met de opdrachtgever, inzetten een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

7.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Lotte Concepts niet tot schadevergoeding aanspreken.

8. Annulering van de overeenkomst

8.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst  geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Lotte Concepts gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

8.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 2e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane vooruitbetalingen worden gerestitueerd.

8.3 Indien een opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten van het factuurbedrag verschuldigd:
a) Bij annulering minder dan 48 tot 24 uur voor de opdracht 75%.
b) Bij annulering minder dan 24 uur voor de opdracht 100%.

8.4 Een boeking wordt als geannuleerd beschouwd wanneer er voor 20:00 op de dag voorgaand aan de boeking geen callsheet is geleverd, mits anders afgesproken.

8.5 Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder ‘mooi weer boeking’), dan kan een dergelijke boeking, mits 12 uren voor aanvang van de opdracht gemeld, éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering van dezelfde boeking wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

9. Aansprakelijkheid en schade

9.1 Lotte Concepts zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2 Lotte Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Lotte Concepts is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

9.3 Klachten dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Lotte Concepts te worden ingediend.

9.4 Lotte Concepts sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Lotte Concepts en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Lotte Concepts kunnen worden toegerekend.

9.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Lotte Concepts is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

10. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Lotte Concepts, te weten www.lotteconcepts.nl

10.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

11. Slotbepalingen

11.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Lotte Concepts bestaat is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Lotte Concepts en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

11.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.